Vol 14 No 2 (2016): XVI. Amerika 2016

					Náhled Vol 14 No 2 (2016): XVI. Amerika 2016
CZECH CHEMICAL SOCIETY SYMPOSIUM SERIES • ročník/volume 14 (2016), čís./no. 2 • ISSN 2336-7202 (Print), ISSN 2336-7210 (On-line) • evidenční
číslo MK ČR E 21999 • Vydává Česká společnost chemická jako časopis Asociace českých chemických společností ve spolupráci s VŠCHT Praha, s ČSPCH
a ÚOCHB AV ČR za finanční podpory Rady vědeckých společností ČR, Akademie věd ČR, Nadace Český literární fond a kolektivních členů ČSCH • IČO 444715 •
Published by the Czech Chemical Society • VEDOUCÍ REDAKTOR/EDITOR-IN-CHIEF: B. Kratochvíl • REDAKTOŘI/ EDITORS: J. Barek, Z. Bělohlav, P.
Drašar, P. Holý, J. Horák, P. Chuchvalec, Z. Kolská, J. Podešva, P. Rauch; Webové stránky: P. Zámostný • TECHNICKÁ REDAKTORKA/EDITORIAL
ASSISTANT: R. Řápková • Redakce čísla (ISSUE EDITOR) O. Zmeškal • ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ/MANUSCRIPTS IN CZECH, SLOVAK OR
ENGLISH CAN BE SENT TO: Chemické listy, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1; tel./phone +420 221 082 370, +420 222 220 184, e-mail: chem.listy@csvts.cz •
PLNÁ VERZE NA INTERNETU/FULL VERSION ON URL: http://www.ccsss.cz • TISK: Garamon s.r.o., Wonkova 432, 500 02 Hradec Králové • SAZBA, ZLOM:
ČSCH, Chemické listy • Copyright © 2015 Czech Chemical Society Symposium Series/Česká společnost chemická • Cena výtisku 180 Kč • This journal has been
registered with the Copyright Clearance Center, 2322 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA, where the consent and conditions can be obtained for copying the
articles for personal or internal use • Pokyny pro autory najdete na http://www.ccsss.cz , zkratky časopisů podle Chemical Abstract Service Source Index (viz
http://cassi.cas.org/search.jsp) • Molekulární námět na obálce: Vladimír Palivec • Dáno do tisku 25.03.2016.
Publikováno: 2016-05-30

Celé číslo