Vol 17, No 1 (2019)

XIX. Amerika 2019

CZECH CHEMICAL SOCIETY SYMPOSIUM SERIES • ročník/volume 17 (2019), čís./no. 1 • ISSN 2336-7202 (Print), ISSN 2336-7210 (On-line) • ISSN 2336-
7229 (CD-ROM) • evidenční číslo MK ČR E 21999 • Vydává Česká společnost chemická jako časopis Asociace českých chemických společností ve spolupráci s VŠCHT
Praha, s ČSPCH a ÚOCHB AV ČR za finanční podpory Rady vědeckých společností ČR, Akademie věd ČR, Nadace Český literární fond a kolektivních členů ČSCH •
IČO 444715 • Published by the Czech Chemical Society • VEDOUCÍ REDAKTOR/EDITOR-IN-CHIEF: B. Kratochvíl • REDAKTOŘI/ EDITORS: J. Barek, Z.
Bělohlav, E. Benešová, P. Drašar, P. Holý, P. Chuchvalec, Z. Kolská, B. Kratochvíl, J. Podešva, V. Vyskočil; Webové stránky: V. Vyskočil • TECHNICKÁ
REDAKTORKA/EDITORIAL ASSISTANT: R. Řápková • Redakce čísla (ISSUE EDITOR) P. Drašar, M. Fusek • ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ/
MANUSCRIPTS IN CZECH, SLOVAK OR ENGLISH CAN BE SENT TO: Chemické listy, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1; tel./phone +420 221 082 370,
+420 222 220 184, e-mail: chem.listy@csvts.cz • PLNÁ VERZE NA INTERNETU/FULL VERSION ON URL: http://www.ccsss.cz • TISK: Garamon s.r.o., Wonkova
432, 500 02 Hradec Králové • SAZBA, ZLOM: ČSCH, Chemické listy • Copyright © 2019 Czech Chemical Society Symposium Series/Česká společnost chemická •
Cena výtisku / Sigle issue price 180 Kč • This journal has been registered with the Copyright Clearance Center, 2322 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA, where
the consent and conditions can be obtained for copying the articles for personal or internal use • Pokyny pro autory najdete na http://www.ccsss.cz , zkratky časopisů
podle Chemical Abstract Service Source Index (viz http://cassi.cas.org/search.jsp) • Molekulární námět na obálce: Vladimír Palivec • Dáno do tisku 20.4.2019.

Celé číslo

Prohlédnout, nebo stáhnout celé číslo PDF

Obsah